Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Paloturvallisuuteen kuuluvat syttymisen estäminen, palon leviämisen estäminen tai hidastaminen sekä sammutus- ja pelastustoimet. Varastoissa on jo luontaisesti runsaasti palokuormaa, joten paloriski on olemassa. Jo kiinteistön rakennus- ja rakennesuunnitelmissa otetaan huomioon paloturvallisuus. Rakennuksen käyttäjän eli työpaikan tulee kuitenkin ottaa huomioon toiminnan muutosten vaikutus vaatimuksiin, mm. palo-osastointiin ja sprinklauksiin.

Tulipalon varastossa voivat aiheuttaa ainakin:

 • käytettävien koneiden sähkölaite- ja moottoriviat (trukit, latauspisteet, automaatio), kiinteistön tekniset laitteet
 • huolto- ja korjaustöissä syntyvät kipinät
 • tupakointi
 • kemikaalit
 • tuhopoltot.

Mobiilisähköön perustuvat koneet ja laitteet yleistyvät varastotyössä sekä varastoitavina tuotteina. Erityisesti vikaantuneet tai vaurioituneet akut (yleensä litiumteknolgiaan perustuvia) ovat erityinen paloturvariski palon voimakkuuden ja sammutuksen vaatimien erityistoimenpiteiden takia. Litium ja litiumioniakkujen palosta vapautuu lisäksi erittäin myrkyllisiä aineita.

Paloa edistävien materiaalien varastointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. T- laisia ovat mm. palavat nesteet ja kaasut, pakkausmateriaalit, puiset lavat ja palavat jätteet. Varastopaikkoja päätettäessä tulee ottaa huomioon eri aineiden reagointi keskenään. Niistä kemikaaleja varten saattaa olla tarpeen järjestää oma, paloturvallinen tila. Se voidaan joutua luokittelemaan ns. ATEX-tilaksi (ATmosphere EXplosive).

Räjähdysvaarallisia tiloja ovat kaikki sellaiset tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Työntekijät on perehdytettävä, miten ATEX-tiloissa saa toimia – esimerkiksi kännykän käyttö on kielletty. Pienemmille kemikaalipakkauksille voi riittää erillinen merkitty, lukittava kaappi.

Tärkeitä kysymyksiä:

 • Tarvitaanko tynnyrien ja muiden pakkausten alle valumisaltaat?
 • Minkälaisia vuotoilmaisimia ja hälyttimiä käytetään?
 • Vaaditaanko erillisviemäröinti?
 • Reagoivatko varastoitavat keskenään ja kuinka herkästi (sijoittelu, yhteenkuormaus)?
 • Tuleeko sähkölaitteiden olla ATEX-luokiteltuja?
 • Onko sammutustekniikka ja -välineet, imeytysaineet ja muu torjuntakalusto kunnossa?
 • Mitkä ovat henkilöstön erityiskoulutustarpeet?

ATEX-tilan rakentamiseen ja varusteluun kannattaa käyttää asiantuntijaa. Aiheesta
on säädetty valtioneuvoston asetuksessa räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003).

Tilajärjestelyt (layout) ja järjestys osana paloturvallisuutta
Ulkona olevia lavavarastoja, jätekatoksia ja muita palokuormaa synnyttäviä kohteita ei tule sijoittaa rakennusten välittömään läheisyyteen. Seinän vieressä syntyvä tulipalo voi levitä nopeasti räystäältä yläpohjan kautta muihin tiloihin.

Suojaetäisyydet eri kohteille kannattaa tarkistaa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden suojeluohjeista. Ulkopuolisten pääsy myös ulkovarastojen läheisyyteen on estettävä ilkivaltaisen sytyttämisen estämiseksi.

Mikäli tiloista toiseen on viety kuljettimia, suositeltavaa on käyttää erityisiä kuljetinaukkojen palo-ovia tai paloa hidastavia kuljettimia. Tupakointipaikat tulisi sijoittaa paloturvallisiin paikkoihin.

Järjestyksen ja siisteyden merkitystä paloturvallisuuteen on syytä korostaa. Varastoissa kriittisiä kohteita siisteyden kannalta ovat koneiden lisäksi trukkilataamot. Sähkökaappien, sammuttimien, palopostien, ensiapupisteiden, portaiden sekä pelastus- ja hätäpoistumisteiden edustoille ei saa väliaikaisestikaan varastoida mitään, ei edes pysäköidä trukkia.

Määräyksen toteutumista voidaan edesauttaa rajaamalla kohdat kaiteilla tai ainakin keltaisin maalauksin. Väärinkäytöksiin on puututtava jämäkästi. Edellä mainitut kohteet on myös merkittävä näkyvästi.

Jätehuolto on toisaalta osa järjestyksen ja siisteyden hallintaa sekä viihtyvyyttä ja toisaalta paloturvallisuutta. Eri jätejakeille määritellään omat astiat ja ne merkitään selkeästi.

Paperille, muille syttymisherkille materiaaleille ja höyrystyville jätteille tarkoitetuissa astioissa tulee olla kannet, ja ne pidetään kiinni. Jätteiden tyhjennys on organisoitava niin, että astiat eivät pursua yli. Astioita kannattaa olla riittävän monessa paikassa, jotta jätteiden vieminen on helppoa ja nopeaa − näin se tulee myös tehtyä.


Seuraavaksi