Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Sopivuudella tarkoitetaan, että henkilön terveydentila on sellainen, että hänelle ei aiheudu työssä terveydellistä vaaraa eikä hän aiheuta vaaraa toisten henkilöiden turvallisuudelle. Tarkastuksilla voidaan todeta työn yksilölle aiheuttamat terveysvaarat ja antaa hänelle tietoja näistä vaaroista sekä ohjausta.

Lisäksi terveystarkastuksilla seurataan työntekijän työssä selviytymistä ja vaikutetaan työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä edistämiseen.

Terveystarkastuksia tehdään:

 • työn aiheuttaman terveydellisen vaaran vuoksi
 • työstä johtuvien terveydellisten vaatimusten ja muiden työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien vuoksi
 • erityisalojen turvallisuusnäkökohtien vuoksi
 • terveyden ja työkyvyn seuraamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Tarkastuksissa keskitytään nimenomaan työhön liittyvien riskien ja työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistamiseen, poistamiseen sekä seurantaan. Työnantajan kannalta työhön liittyviä terveystarkastuksia tehdään muun muassa työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvien vastuunäkökohtien vuoksi. Työntekijän kannalta kyseessä on hänen oman terveytensä suojelu ja edistäminen. Terveystarkastuksiin sisältyy tärkeänä osana neuvonta ja opastus.

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että tarkastukset on tehty. Erityinen sairastumisen vaara aiheutuu sellaisista työoloista, joissa fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen tekijän aiheuttamana voi todennäköisesti seurata sairaus, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö ja erityinen väkivallan uhka työssä voivat aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa.

Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista. Silloin kun työterveyshuolto katsoo, että työssä on erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava tekijä/tekijät. Tarkastus on kuitenkin tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Työn jatkuessa määräaikaistarkastus on toistettava yleensä 1−3 vuoden välein.

Esimerkkejä mahdollisista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista tekijöistä varastotyössä

 • melu, melun ja sisäkorvalle myrkyllisten aineiden yhteisvaikutukset sekä melun ja tärinän yhteisvaikutukset
 • käsi- ja kehotärinä, tärinän ja työpaikan yhteisvaikutukset sekä tärinän ja muiden välineiden yhteisvaikutukset
 • tavallisuudesta poikkeavat lämpötilat, kylmä- ja kuumatyöt
 • ionisoiva ja ionisoimaton säteily
 • kemialliset tekijät
 • pöly
 • syöpävaaraa aiheuttavat tekijät
 • tupakansavu
 • biologiset tekijät
 • väkivallan uhka.

Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön:

 • hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä
 • hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi.

Terveystarkastus suoritetaan yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa.


Seuraavaksi