Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Edellytysten toimia oikein pitää olla kunnossa: työympäristön pitää mahdollistaa turvallinen liikkuminen ja työkoneiden ja -välineiden turvallinen työn tekeminen. Myös yksilön työkyvyllä on merkitystä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, kokemus, terveys ja osaaminen.

Parhaimmillaan työympäristö ohjaa ihmistä luonnollisesti toimimaan oikein:

  • kulkutien muoto ja lattiamaalaukset valitsemaan turvallisen reitin
  • vihreä nappi käyttämään oikeaa painiketta
  • kaide risteyksessä pitämään lavat pois risteyksen näkyvyyssektorilta.

Kun perusasiat ovat kunnossa, ratkaisevassa roolissa on henkilöstön osaaminen. Kaikkea ei voida valvoa tai ohjeistaa eikä kaikkia riskitekijöitä poistaa.

Kun ymmärretään vaarojen ja terveyshaittojen syntymekanismit, kyetään paremmin havaitsemaan vaarat ja puutteet sekä hahmottamaan oikeat toimintatavat myös poikkeavissa tilanteissa. Samalla kasvaa motivaatio sovittujen sääntöjen noudattamiseen ja työn kehittämiseen osallistumiseen. Se ilmenee muun muassa vaaranpaikka- ja läheltä piti -ilmoitusten eli turvallisuushavaintojen sekä parannusehdotusten lisääntyneenä määränä.

Työnantajan velvollisuus on perehdyttää työntekijät:

  • tuntemaan työnsä vaarat
  • terveyshaitat
  • velvollisuudet ja oikeudet sekä
  • sovitut käytännöt esimerkiksi vaarojen ilmoittamisesta.

Lisäksi työntekijöitä on opastettava tekemään työ suunnitellusti eli turvallisesti. Esimerkiksi on osattava käyttää oikeita nostotekniikoita ja käsitellä trukkia oikein.

Esihenkilöille on koulutettava heidän vastuunsa ja erityisesti oman vastuualueensa turvalliset työtavat ja toimivat työympäristöratkaisut.  Siihen kuuluu valvonta ja jämäkkä puuttuminen mahdolliseen ohjeiden vastaiseen toimintaan. Ilmoitetut vaaratilanteet tutkitaan, tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan ja tiedotetaan niistä henkilöstölle, erityisesti ilmoituksen tehneelle.

Työympäristön, koneiden, laitteiden, kalusteiden ja työprosessien turvallisuuden varmistamisen lisäksi, on lisäksi vaarojen välttämiseksi määriteltävä liikennesäännöt ja työohjeet. Ne tulee opastaa työntekijälle ja myös valvoa niiden noudattamista. Tämä on esimiehen vastuulla.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) edellyttää työnantajaa tarvittaessa laatimaan liikenneohjeet työpaikan sisäiselle liikenteelle.

Trukin ja henkilönostimen käyttäjällä on oltava työnantajan antama kirjallinen lupa kyseisen välineen käyttöön. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot kyseessä olevan − tai vastaavanlaisen − työvälineen käyttämiseen. Lupa voi olla esimerkiksi allekirjoitettu paperi, trukkiin laminoitu kyltti tai ulkopuolisen kouluttajan myöntämä trukkiajokortti tai -lupa.


Seuraavaksi