Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Henkilönsuojain on väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä.

Ensisijaisena keinona tapaturmavaarojen ja terveyshaittojen torjunnassa on niiden poistaminen. Mikäli vaaraa ei voida kohtuullisilla toimenpiteillä muuten poistaa, on käytettävä henkilönsuojaimia.

Jokainen työpaikka on erilainen, ja suojautumistarve tulee määritellä osana työpaikan riskinarviointia. Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilönsuojaimen tarpeellisuus. Jos suojain tarvitaan, työnantajan pitää hankkia se ja valvoa sen käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamaa suojainta. Erityisen tärkeää on, että myös työnjohto itse käyttää suojaimia varastossa liikkuessaan.

Suojainten valinta on hyvä tehdä yhteistyössä työntekijöiden kanssa, jotta suojaimet soveltuvat kunkin työntekijän työtehtäviin ja istuvat hyvin. Tämä myös lisää suojainten käyttömotivaatiota.

Työvaatetus

Työvaatetuksen valinta ja ohjeistus perustuvat vaarojen arviointiin. Työnantaja voi edellyttää työvaatetuksen käyttöä. Asuun liittyvien määräysten on oltava perusteltuja, yhdenvertaisia ja johdonmukaisia. Kaupan työehtosopimuksessa on määritetty, että työnantaja hankkii vakinaiselle varastotyöntekijälle suoja- tai työpuvun ja työkäsineet. Työnantaja huoltaa työasun, ellei työntekijän kanssa korvausta vastaan toisin sovita.  

Työvaatetuksen valinnassa huomioidaan lisäksi lämpöolosuhteet ja yksilölliset terveyteen ja työkykyyn liittyvät tarpeet (esim. allergia). Usein on tarpeen hyödyntää kerrospukeutumista, koska erityisesti kaupan alalla on eri tiloissa tuotteiden ominaisuuksista johtuvia suuriakin lämpötilaeroja. Mahdolliset lämpötilojen ääriolosuhteet on otettava huomioon. Standardeissa EN 471 ja EN 340 on tarkempaa tietoa suoja- ja turvavaatetuksesta.

Huomio- tai varoitusvaatetus

Huomio- ja varoitusvaatetuksen tarkoitus on kiinnittää muiden huomio työn tekijään. Näkyvä huomio- tai varoitusvaatetus täydentää osaltaan tapaturman torjuntaa.

Varoitusvaatteen merkitys korostuu töissä, joissa työntekijää ei voida täysin suojata esimerkiksi työkoneilta ja ajoneuvoliikenteeltä, kuten:

  • ajoneuvon tai työkoneen opastus
  • liikenteenohjaus
  • puhtaanapito ja jätehuolto
  • varastotyöt työkoneen työskentelyalueella
  • ajoneuvoliikenteen seassa tehtävät työt.

Varastoissa liikkuvilta työntekijöiltä ja esihenkilöiltä voidaan edellyttää sellaisen työasun käyttöä, jossa on riittävän iso kiinteä ja värikäs / heijastava osa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erillistä turvaliiviä. Sääntö tulisi ulottaa myös ulkopuolisiin henkilöihin, kuten tavara-ajoneuvojen kuljettajiin ja vierailijoihin.

Suojavaatetus

Suojavaatetuksen tarkoitus on suojata työntekijää esimerkiksi lialta tai haitallisilta aineilta. Suojavaatteissa käytettävien materiaalien on oltava käyttäjälle ja ympäristölle haitattomia.  Vaatteen tulee olla helppo pukea päälle oikein ja sen pitää olla sopiva erilaisissa työliikkeissä. Jos suojavaatetta käytetään yhdessä muiden henkilönsuojainten kanssa, on varmistettava niiden yhteensopivuus.

Suojavaatetuksen tulee olla käytössä niin mukava kuin mahdollista ottaen huomioon
vaatteen suojaustaso, ympäristöolot, työn fyysinen kuormittavuus sekä odotettu käyttöaika. Suojavaate ei saa sisältää karkeita, teräviä tai kovia pintoja, jotka voivat ärsyttää ihoa tai vahingoittaa käyttäjää. Vaate ei saa olla niin tiukka, väljä tai painava, että se häiritsee liikkumista ja työskentelyä. Suojavaatteen kokomerkintä perustuu vartalonmittoihin, jotka on ilmoitettu senttimetreinä.

Suojavaatteissa tulee olla selkeä ja ymmärrettävä merkintä maan virallisilla kielillä. Merkinnän tulee olla kiinni tuotteessa tai tuotteeseen kiinnitetyssä etiketissä ja kestää sopivamäärä pesukertoja.

Turvajalkineet ja suojakäsineet

Jokaiselta varastotyötä tekevältä ja muilta samoilla alueilla liikkuvilta (ml. vierailijat) voidaan edellyttää turvajalkineiden käyttöä. Kenkätyypin valinnassa otetaan huomioon työn luonne, esimerkiksi se, pitääkö liikkua ulkoalueilla. Tällöin on kiinnitettävä huomiota pohjan pitävyyteen liukkailla keleillä sekä kengän lämmittävyys. Mikäli turvajalkineet hankitaan, on huolehdittava myös siitä, että kukin saa jalalleen sopivan mallin.

Myös suojakäsineet ovat käytännössä tarpeen varasto- ja materiaalinkäsittelytöissä. Niiden tulisi olla mahdollisimman napakasti istuvat ja kulutusta kestävät. Käsineiden on hyvä olla viiltosuojatut.

Silmien-, kuulon- ja hengityksensuojaimet

Silmiensuojaimet eivät yleensä ole varastoissa jatkuvasti tarpeen, mutta työtehtävä voi edellyttää niidenkin käyttöä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi lasin murskaaminen, puupakkausten tai rikkinäisten lavojen paloittelu, akkutyöt sekä erilaiset korjaustyöt.

Jos melutaso ylittää 80 dB, työnantajan tulee huolehtia, että henkilökohtaisia kuulonsuojaimia on saatavilla. Kun melutaso on 85 dB tai enemmän, työnantajan on varmistettava, että kuulonsuojaimia myös käytetään. Nyrkkisääntönä voi pitää, että raja ylittyy, jos normaali puhe ei kuulu kunnolla metrin etäisyydeltä. Varastotöissä haitallista melua voi esiintyä esimerkiksi työkoneiden, kuljettimien ja muiden koneiden lähellä. Lisäksi tulee suojautua iskumelulta, jota esiintyy varastoissa muun muassa rullakoiden niputuksessa ja lavan kaatamisessa lattialle.

Normaalissa varastotyössä ei tarvita hengityksensuojaimia, mutta käsiteltävät aineet voivat edellyttää niitä. Kemikaalien osalta tämä on mainittu käyttöturvallisuustiedotteessa. Lisäksi ajoneuvojen nostattama pöly piha-alueilla voi aiheuttaa tarpeen suojaimen käytölle. Toimiva puhtaanapito on kuitenkin tähän ensisijainen torjuntakeino.

Lisätietoa henkilösuojaimista Työterveyslaitoksen verkkosivulla.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


Seuraavaksi