Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Varastoautomaatio, kuljettimet ja muut koneet

Monissa keskusvarastoissa ja myymälöissäkin entistä enemmän käytetään hyväksi laajamittaisesti nykypäivän robotiikkaa ja automaatiota. Automaatio hoitaa valtaosan tuotepakkausten keräilystä ja lavauksesta. Henkilökunta keskittyy valvomaan automaation toimintaa, huoltamaan laitteita, keräämään manuaalisessa käsittelyssä olevat tuotteet sekä vastaanottamaan ja lähettämään tuotteita.

Robotit ja digitalisaatioon liittyvä uusien järjestelmien opettelu saatetaan kokea työpaikoilla rasittavana. Työntekijöillä voi olla vaikeuksia hallita teknisiä laitteita, järjestelmiä ja sovelluksia. Digitaaliset välineet voivat lisätä keskeytyksiä työssä, työn sirpaleisuutta, työn määrää ja tahtia, sekä esihenkilötyön haasteita.

Automatisaation myötä työ usein myös sujuu turvallisemmin, jouhevammin ja helpommin. Työ koetaan mielekkäänä ja vastuullisena. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi työpaikoilla osaamiselta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn pohjautuvia taitoja ja halua oppia uutta.

Varastoympäristöjen automatisaatioaste vaihtelee suuresti, joten työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja tarpeet ovat toimipaikkakohtaisia. Hankintavan tavaran prosessit ja pakkaukset määrittävät sen, mitä tavaraa käsitellään manuaalisesti ja missä määrin automatisaation kautta.

Työturvallisuuden näkökulmasta hankinnalla on työsuoritusten kannalta keskeinen rooli. Automatisaation yleistyminen lisää pakkausten standardisointitarpeita. Tämä edistää pakkausten turvallisempaa ja sujuvampaa käsittelyä myös pienemmissä yksiköissä. Pakkauksen tulee kestää toimitusketjun kaikki vaiheet.

Poikkeamat ja vika- ja huoltotilanteet

Varastoon saapuvan tavaran osalta pakkaukset tarkistetaan ja jatkokäsittelytapa määrittyy sen jälkeen. Lavan on oltava ehjä ja suora ja kiristyskalvojen pitää olla kunnossa, jotta automatisaatiota voidaan hyödyntää. Poikkeamat vaativat manuaalista käsittelyä, työasematyötä. Valvontapisteessä seurataan tavaraliikennettä ja todennetaan vikatilanteet.

Vikatilanteisiin tarvitaan yleensä eritysosaamista ja tehtävään on omat vaatimuksensa, koulutuksensa ja perehdytyksensä. Turvallisuusosaaminen on erityisen tärkeää ml. korkealla työskentelyn vaarojen torjunta ja pelastautuminen. Turvallisista työvälineistä ja putoamissuojauksesta tuulee huolehtia, samoin turvavaljaiden käytöstä tietyissä tehtävissä.

Huoltotilanteiden arviointiin tarvitaan ergonominen kartoitus ja ohjeistus työntekijöille. Tiivis yhteistyö mahdollisten palveluntuottajayritysten kanssa esim. kunnossapito ja siivous, on yhteisen työpaikan vaarojen hallinnan perusta.

Huom!

Automatisoidussa varastossa on tärkeää tehdä melumittauksia ja toteuttaa riittävät meluntorjuntatoimet. Myös lämpötila ja sisäilman laatu edellyttävät seurantaa ja tarvittavia toimia.

Työtehtäviin tarvitaan riittävän hyvää työ- ja toimintakykyä. Kiipeilyä sisältävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja painonhallintaa. Myös kuulolla ja näkemisellä on merkityksensä.

Konetta käyttävän työpaikan vastuu

Työpaikalla käytettävien koneiden ja laitteiden jatkuvasta turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti työnantaja, vaikka niiden valmistajan onkin suunnittelussaan ja valmistuksessaan tullut ottaa huomioon koneturvallisuutta koskevat määräykset. CE-merkki kertoo, että kone täyttää valmistajan mielestä turvallisuusvaatimukset (vuoden 1994 jälkeen valmistetut koneet).

Koneasetus (400/2008) koskee erityisesti valmistajia. Kuitenkin jos työpaikka itse valmistaa omaan käyttöönsä tai yhdistelee CE-merkittyjä koneita − esimerkiksi kuljettimen ja pakkauskoneen − tai muuttaa koneen toimintaperiaatetta merkittävästi, joutuu työnantaja näiden osalta valmistajan rooliin. Työnantajan on silloin varmistettava, että uusi kone tai koneyhdistelmä täyttää konedirektiivin vaatimukset.

Riskit on arvioitava koneen ja työprosessin osalta ja muutokset on dokumentoitava. Muutosten jälkeen eivät alkuperäinen CE-merkintä eikä vaatimustenmukaisuusvakuutus ole enää voimassa.

Koneiden ja työvälineiden käyttöä koskeva asetus (403/2008) koskee puolestaan nimenomaan työnantajaa.

Tässä ns. käyttöasetuksessa on yksityiskohtaisia määräyksiä:

 • työvälineen valitsemisesta ja sijoittamisesta
 • työvälineen käyttöohjeiden sisällöstä ja saatavuudesta
 • työvälineen toimintakunnon varmistamisesta suojusten ja turvalaitteiden ominaisuuksista
 • varoituslaitteista ja merkinnöistä
 • hallintalaitteiden ja ohjausjärjestelmien vaatimuksista
 • työvälineen turvallisesta käynnistämisestä
 • työvälineen pysäyttämisestä ja hätäpysäytyksestä
 • työvälineen erottamisesta energialähteestä
 • kunnossapitotöiden turvallisuudesta
 • pätevyyksistä mm. trukin ja henkilönostimen käyttöön.

Työnantajan on huolehdittava muun muassa siitä, että kone tai laite on:

 • työhön soveltuva (mm. kapasiteetti, kantavuus, koko)
 • asennettu kantavalle ja tasaiselle alustalle sekä kiinnitetty hyvin, esimerkiksi kuljetin betoni- tai teräsalustalle ja asfaltille vain alustalevyn päälle
 • sijoitettu turvalliseen paikkaan ottaen huomioon sillä työskentely, viereiset toiminnot sekä huolto ja siivous. Koneiden kulkuteiden leveyden tulee olla vähintään 60 cm. Kaiteet vaaditaan, kun korkeusero ylittää 50 cm tai se muuten on turvallisuuden kannalta tarpeellista. Myös työskentelyn ergonomia, kuten korkeus ja säädettävyys, on huomioitava asennusvaiheessa.
 • käyttöönottotarkastettu sekä määräaikaistarkastusten piirissä; vaatimukset ovat konekohtaisia, vaatimus voi perustua aikaan tai käyttökertoihin jatkuvan tarkkailun kohteena; turvallisen kunnon ja siisteyden tulee säilyä koneen koko elinkaaren ajan. Koneita varten on oltava saatavilla käyttö- ja huolto-ohjeet käyttäjien ymmärtämällä kielellä.

Koneen vaarapaikkojen suojaus ja turvavarusteet

Koneiden nielut, liikkuvat, pyörivät, leikkaavat, puristavat ja kuumat osat tulee suojata. Myös takertumisvaara tulee ottaa huomioon. Pitkät hiukset ja auki lepattavat takinhelmat, liian väljät vaatteet ja työkäsineet lisäävät riskiä.

Ihmisen pääsy koneen vaara-alueelle voidaan estää esimerkiksi verkkoseinällä ja lukituilla ovilla. Mekaanisen suojauksen lisäksi voidaan erillisillä turvalaitteilla automaattisesti pysäyttää kone, jos ihminen joutuu (tai jalka/käsi) sen vaara-alueelle. Esimerkiksi käyntiovet voidaan kytkeä turvapiiriin tai voidaan käyttää valoverhoja, -kennoja ja kosketukseen perustuvia tuntopysäyttimiä.

Huoltotöitä varten on koneessa tarvittaessa oltava lukittava virransyötön erotuskytkin. Koneen käyttöpaikalta on voitava varmistaa, ettei vaara-alueella ole ketään. Näköyhteyden lisäksi voidaan käyttää kameroita, käynnistyshälytintä tai alueelle pääsyn estäviä automaattisia ratkaisuja.

Vahinkokäynnistymisen mahdollisuus on estettävä esimerkiksi turvakauluksella. Lisäksi vaara-alueella on oltava hätäpysäyttimiä, joihin on mahdollista ylettyä koko alueelta.

Kuljettimet on hyvä eristää kaiteella tai verkkoseinällä. Myös tavaroiden putoaminen kuljettimelta on estettävä, jos siitä voi aiheutua vaaraa. Jos luonnollinen, lyhin kävelyreitti kulkee linjan poikki, on tarkoituksenmukaista järjestää kohtaan turvallinen kulkusilta tai -käytävä ja estää aukottomasti kulku muuten. Kuljettimien kuntoa, muun muassa hihnojen kireyttä on tarkkailtava. Niiden tulisi kulkea keskellä linjaa ja suoraan, eivätkä ne saa luistaa.

Koneiden huolto ja tarkastukset

Lakisääteisten määräaikaistarkastusten lisäksi, koneiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava päivittäin. Myös työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista. Koneissa ei saa olla näkyviä vuotoja tai kolhuja. Hallintalaitemerkinnät, konekilvet ja turvamerkinnät tulee pitää puhtaina. Valaisimien ja sähkökaapeleiden on oltava kauttaaltaan ehjät. Omia teippi- tai rautalankavirityksiä ei tule tehdä. Vaadittavat tarkastukset on selvitettävä konekohtaisesti valmistajalta tai käyttöohjeista. Esimerkiksi kuljettimet, nosto-ovet ja kuormaussillat on tarkastettava vuosittain ja samoin nostokyvyltään yli 500 kg:n nostimet.

Nostoapuvälineille tehdään määräaikaistarkastus vuosittain. Tarkastuksen voimassaolo ja maksimikuorma on merkittävä selvästi välineeseen. Nostoapuvälineitä säilytetään merkityillä paikoilla siististi. Lisäksi ne tarkistetaan silmämääräisesti ennen jokaista nostoa. Tarkastamattomat ja huonokuntoiset välineet poistetaan heti käytöstä.

Koneiden käytön ergonomia

Koneilla ja kuljettimilla − kuten muissakin työpisteissä − on vältettävä ja vähennettävä sen haitallista kuormittavuutta. Tauotus, työkierto ja hyvät työskentelyolosuhteet vähentävät riskiä, mutta tehokkainta on ottaa asia huomioon jo työprosessien ja koneiden suunnitteluvaiheessa.

Työskentely koneilla pitäisi voida tehdä muutenkin hyvässä asennossa:

 • ei käsien jatkuvaa kannattelua ja pitkään kestäviä staattisia asentoja, mahdollisuus vaihtaa asentoa ja saada tukea selälle
 • ei ranteen tai ylävartalon kiertoliikettä, ei kurkottamista ja kumartelua
 • pääosa työajasta selkä ja niska suorina sekä olkavarret lähellä vartaloa
 • hyvät jalkineet ja kumimatto jalkoihin kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi.

Järjestyksen ja siisteyden merkitys on koneturvallisuuteenkin suuri. Kulku- ja pääsyteillä ei saa olla kompastumis-, liukastumis- ja kolhimisvaaraa aiheuttavia tuotteita, työkaluja, letkuja, johtoja, likaa tai roskia. Myös rakenteiden välit on pidettävä riittävän puhtaina, eikä niihin saa kertyä palokuormaa aiheuttavia roskia.


Seuraavaksi